آیا گذاشتن یک اسم مذهبی و مقدس بر روی یک موسسه ای که ربا میدهد عملکرد ما را توجیه میکند

Leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *