اینم از فردی که مهران مدیری رو ترکوند حالا خودش خشخاشی دراومد از کار

Leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *