حرفی برای گفتن نیست تا اینا هستن اوضاع عوض بشو نیست

Leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *