شهاب مظفری خواننده که چند روز قبل به دلیل سکته قلبی در بیمارستان بستری بود پیام ویدیویی متتشر‌کرد

Leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *