فراخوان امام‌جمعه قم از همه طلاب میخواهم همراه مردم اعتراض کنید و با آن‌ها شعار بدهید نگذارید منافق

Leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *