لایو لحظه دستگیری امیر صادقی خلبان بوئینگ۷۳۷که در برنامه حالا خورشید افشاگری کرده بود بازداشت شد

Leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *